تفاوت کفپوش پلی یوریا با کفپوش اپوکسی

تفاوت کفپوش پلی یوریا با کفپوش اپوکسی

کفپوش اپوکسی و پلی یورتان حتما با ابزارهای ساده قابل اجرا می باشد و در بهترین شکل آنها روش ایرلس قابل اجراست اما کفپوش پلی یوریا حتما باید مواد اصلی آن در یک مخزن و هاردنر آن در یک مخزن دیگر باشد .