نمونه یخچال قبل از اجرا

نمونه یخچال بعد از اجرا

نمونه یخچال بعد از خشک شدن

نمونه یخچال بعد از قسمتی کندن