نمونه منبع پکیج صنعتی قبل اجرا

اجرای عایق حرارتی روی منبع پکیج صنعتی در حال تست

نشان دادن دماسنج روی دمای زیر ۵۰ درجه سانتی گراد

نشان دادن دماسنج روی دمای زیر ۵۰ درجه سانتی گراد

نمونه منبع پکیج صنعتی بعد از اجرا عایق

نمونه چوب بعد خشک شدن

نمونه منبع پکیج صنعتی بعد از اجرا عایق

نمونه منبع پکیج صنعتی بعد از اجرا عایق

نمونه منبع پکیج صنعتی بعد از اجرا عایق2

نمونه منبع پکیج صنعتی بعد از اجرا عایق