نانو میکروژل بتن

محصول قابل عرضه و فروش (داخل کشور – صادرات)

میکرو ژل مکمل بتن

محصول  میکرو ژل مکمل بتن بر پایه آب بهترین جایگزین عایق رطوبتی و کشسانی وجلو گیری از ترک خورده گی بتن میباشد.

موارد کاربرد :انواع استخر صنعتی و شخصی – بتن ریزی انواع کف – بتنهای سخت رنگی- تونلها- سدها-پل ها وپشت بام – کف انواع بنا-

روش استفاده:یک لیتر از میکروژل را در حجم یک متر مربع به ضخامت ده سانتیمتر میتوان مخلوط کرد پس از مخلوط بتن آماده اجرا میباشد.لاز به یاد آوری است با توجه به ضخامت بتن ماده فوق را میتوان ترکیب کرد.برای مثال بتن به ضخامت سه سانتیمتربه عرض یک متر مربع سیصد سی سی ویا به ضخامت یک سانتیمتر به عرض یک متر مربع صد سی سی از ماده فوق را ترکیب کرد.

Create your account