مراحل اجرای اپوکسی

اکسیر صنعت ایستا

مراحل اجرای اپوکسی روی سقف

اجرای پرایمر اپوکسی

اپوکسی

سقف قبل اجرا

اجرای اپوکسی روی سقف

مراحل اجرای اپوکسی روی دیوار

اجرای اپوکسی روی دیوار

زیرسازی در حین اجرا

اجرای پرایمر روی کف

اجرای پرایمر روی کف

قیمت کفپوش اپوکسی سه بعدی

اجرای اپوکسی روی کف (طرح بتن)

کف قبل اجرا

اجرای کفپوش های اپوکسی روی سقف ، کف و دیوار توسط گروه اکسیر صنعت ایستا