نمونه فوم و چرم قبل از اجرا

نمونه فوم و چرم بعد از اجرا

نمونه فوم و چرم بعد از خشک شدن

نمونه فوم و چرم بعد از قسمتی کندن