نمونه شیشه قبل از اجرا

نمونه شیشه بعد از اجرا

نمونه شیشه بعد خشک شدن

نمونه شیشه بعد از کندن قسمتی