نمونه دیوار قبل از اجرا

کفپوش اپوکسی شفاف

نمونه دیوار بعد از اجرا

نمونه دیوار بعد خشک شدن

نمونه دیوار بعد از کندن قسمتی