نمونه آهن قبل از اجرا

نمونه آهن بعد از اجرا

تفاوت کفپوش پلی یوریا با کفپوش اپوکسی

نمونه آهن بعد خشک شدن

نمونه آهن بعد از کندن قسمتی